Projekt Interreg V-A

http://www.kpswjg.pl/public/ckfinder/userfiles/images/logo_interreg(1).jpg

 
 
 

TYTUŁ PROJEKTU

 
Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů


Numer rejestracyjny projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/000051

 

 

Miło nam poinformować, że 1 września 2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Partnerzy projektu
 

                                                        

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze               Wyższa i Średnia Szkoła Medyczna z Trutnova w Republice Czeskiej
 
 
 
 
 

GŁÓWNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 

Spis treści:

 

 

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA

KOORDYNATOR PL: dr Monika Sobolak

 

  
KONFERENCJA OTWIERAJĄCA - Trutnov 09.11.2016
 
Pierwszym działaniem projektowym będzie konferencja otwierająca, która odbędzie się w Trutnovie 09.11.2016 roku. PROGRAM KONFERENCJI
 
Cel konferencji

Celem konferencji jest porównanie wybranych aspektów służby zdrowia w obu krajach, aby określić identyczne lub podobne metody i modele oraz wyróżnić cechy krajowe. Celem tego działania jest również udostępnienie innowacyjnych metod i przykładów dobrych praktyk. Porównanie będzie się koncentrować zwłaszcza na obszarach związanych z realizacją praktyk zawodowych personelu średniego szczebla medycznego.

 

Tematy wykładów:

1) System kształcenia pielęgniarek, specjalizacja – PL / Systém vzdělávání zdravotnických sester, specializace

prelegent strony polskiej: mgr Teresa Neumann (nauczyciel akademicki KPSW w Jeleniej Górze)

2) System opieki zdrowotnej - podstawy prawne, krajowe systemy ubezpieczeń – PL / Systém zdravotnické péče

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Dorota Gniewosz (Kierownik Delegatury Jeleniogórskiej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, doktorantka Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze)

3) Wymagania dotyczące ciągłego kształcenia pracowników placówek służby zdrowia– Cz / Požadavky na průběžné vzdělávání zaměstnanců zdravotnického zařízení

prelegent strony czeskiej

4) Wymagania i warunki zatrudnienia w Polsce i Czechach – Cz, Pl / Požadavky a podmínky pro získávání zaměstnání v ČR a PL

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska (Przewodnicząca Jeleniogórskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych)

prelegent strony czeskiej

5) Prawa pacjenta,obowiązki pielęgniarki – Cz / Práva pacientů, odpovědnost sester

prelegent strony czeskiej

 

W konferencji udział wezmą studenci i uczniowie kierunków medycznych szkół ponadgimnazjalnych (Średnia szkoła medyczna Trutnov, CZ) i szkół wyższych (Wyższa medyczna szkoła zawodowa Trutnov, CZ; Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW, PL) oraz kadra nauczycielska z obu organizacji partnerskich.

Aktualności dotyczące konferencji otwierającej:

 

 

KURSY JĘZYKOWE (2 pięciodniowe, 2 trzydniowe)

KOORDYNATOR PL: mgr Teresa Gola

 

 
KURS PIERWSZY PIĘCIODNIOWY
Miejsce: Hotel Javor, Dolní Malá Úpa 128, 542 27 Malá Úpa, Czechy http://hotel-javor.com/
Termin: 14-18.11.2016 roku (5 dni)
Mapka dojazdu: KLIKNIJ
Wyżywienie: KLIKNIJ
Informacje: KLIKNIJ
 
Aktualności dotyczące kursu językowego:
 
    
KURS JĘZYKOWY 1 - KPSW przed wyjazdem do Malá Úpa
 
KURS DRUGI TRZYDNIOWY
Miejsce:penzion U zámku , Bertholdovo náměstí 84,  Horní Maršov PSČ 542 26, Czechy

http://www.penzionuzamku84.cz/index.php

Termin: 19-21.05.2017 (3 dni)
Mapka dojazdu: KLIKNIJ