Kierunek: FIZJOTERAPIA - jednolite magisterskie

Kierunek: FIZJOTERAPIA - jednolite magisterskie

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie*

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 5 lat (dziesięć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister**

Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).

 

 

 

 

 

* Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

** Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu.

 

Przyporządkowanie kierunku „Fizjoterapia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku. 


Dziedzina nauki

 

Dyscyplina naukowa

 

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie  z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunekfizjoterapia

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

nauki o kulturze fizycznej

51%

nauki medyczne

30%

nauki o zdrowiu

19%

Łącznie

100%

*dyscyplina wiodąca

Dyscypliną wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się jest dyscyplina naukowa „nauki o kulturze fizycznej” (51% efektów uczenia się).


 

W trakcie studiów student odbywa 1560 godzin praktyk zawodowych,

w tym 960 godzin praktyk zawodowych na V roku studiów.

Dzięki temu, po ukończeniou studiów, można od razu przystąpić
 
do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) bez konieczności

odbywania dodatkowej 6-miesięcznej praktyki zawodowej, o której mowa
 
w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA KIERUNKU

POLSKA
KOMISJA AKREDYTACYJNA

 
 
Uchwałą nr 292/2022 z dnia 5 maja 2022 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w sprawie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku fizjoterapia na poziomie studiów magisterskich o profilu praktycznym.
 
 
 
 

MINISTERSTWO NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Decyzja MNiSW nadania Wydziałowi Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy kandydaci!

 

Jako jedyna uczelnia w regionie możemy pochwalić się niemal 20-letnim doświadczeniem w kształceniu przyszłych fizjoterapeutów. Przez te wszystkie lata praktyki dydaktycznej pieczołowicie budowaliśmy bogate, profesjonalne, fizjoterapeutyczne zaplecze infastrukturalne (pracownie, sprzęty, aparatura) oraz zaplecze dydaktyczne (wykwalifikowani, cenieni i doświadczeni w praktyce i teorii nauczyciele akademiccy).

Ponadto, uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej (mnogość placówek ochrony zdrowia, uzdrowisk, ośrodków SPA, domów pomocy społecznej czy placówek o charakterze rekreacyjnym i sportowym) w unikalny sposób pozwoliły nam na wypracowanie owocnej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutycznym i medycznym, stwarzając studentom możliwości wszechstronnej praktyki w zakresie studiowanego kierunku oraz stałą weryfikację i aktualizację efektów kształcenia w zgodzie z potrzebami rynku pracy.

 

Warto postawić na doświadczenie!

 

ZAPRASZAMY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REKRUTACJA

wymagane dokumenty <<<

kryteria przyjęć <<<

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, kierunki studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, prawo i prawo kanoniczne są prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie.

W związku z powyższym, od 1 października 2017/2018 nowo przyjęci kandydaci na kierunek fizjoterapia będą kształcić się przez 5 lat w ramach jednolitych studiów magisterskich. Po ukończonych studiach otrzymają tytuł magistra fizjoterapii.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994)

 

Minimalny poziom punktów wymagany do przyjęcia kandydata na studia jednolite magisterskie z fizjoterapii wynosi 100 punktów rekrutacyjnych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

 

Wszystkich naszych absolwentów, którzy chcą pracować w zawodzie fizjoterapeuty, informujemy o konieczności rejestracji i złożenia wniosku do Ministra Zdrowia o wydanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (https://kif.info.pl).

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez tę ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.