Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 

PRAKTYCZNE STUDIA INŻYNIERSKIE

 

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 3,5 roku (siedem semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

 

 

    

    Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna prowadzonew formie stacjonarnej w dwóch specjalnościach:Informatyka przemysłowa i Techniczna ochrona klimatu.Studia inżynierskie w formie stacjonarnej trwają 7 semestrów, realizowane w wymiarze 2115 godzin zajęć dydaktycznych oraz 960 godzin praktyk zawodowych.
    Celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej, jako inżynier, projektant (eksploatator) systemów informatyczno-technicznych wspomagających procesy zarządzania i produkcji w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz instytucjach lub jako specjalista z dziedziny odnawialnej energii.Jako specjalista będzie przygotowany do pracy samodzielnej i w zespołach projektowych współpracując ze specjalistami innych branż przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem produkcji oraz podczas projektowania inżynierskiego.
     Absolwenci specjalności Techniczna ochrona klimatu zdobędą wiedzę z zakresu ochrony klimatu, energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej i wodorowej, a także zastosowania kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Przyszli absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się m.in. odnawialnymi źródłami energii np.farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i wodne.Natomiast absolwenci dokonujący wyboru specjalności       Informatyka przemysłowa będą przygotowani do realizacji zadań powiązanych z ciągłym unowocześnianiem procesów technologicznych związanych z komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem, wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych, programowaniem manipulatorów oraz obrabiarek CNC.Absolwenci znajdą zatrudnienie w większości zakładów przemysłowych, w tym zakładach z działu automotiv.
     Absolwent będzie biegle posługiwał się językiem obcym na poziomie B2 i posiadał umiejętność operowania językiem specjalistycznym, właściwym dla zakresu kształcenia. Jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Student zrozumie wagę współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, do czego przyczynią się m.in. obowiązkowe sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Poszerzy i wzmocni kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi poprzez realizowany na uczelni Program ERASMUS. Student może realizować się także w kołach naukowych i zainteresowań
     Bogata oferta zajęć praktycznych umożliwia absolwentowi kierunku wykorzystanie swoich umiejętności do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, świadczącej różnego rodzaju usługi z dziedziny informatyki lub odnawialnych źródeł energii dla instytucji, zakładów produkcyjnych oraz indywidualnych odbiorców.

 

Praktyki zawodowe
    Na miejsca praktyk zawodowych, studentom proponuje się przedsiębiorstwa i instytucje w których w przyszłości mogliby pojąć pracę zgodnie z ich planami życiowymi. Do wyboru student ma firmy programistyczne, firmy z rozbudowanym działem IT i działem konstrukcyjnym oraz firmy zajmujące sie serwisowaniem sprzetu komputerowego.

    Rozszerzony 6-miesięczny program praktyk, oparty o szeroki zakres współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, to kolejne atuty kształcenia na kierunku, a jednym z elementów współpracy z przedsiębiorstwami jest możliwość podjęcia pracy zgodnie z podpisaną umową oraz możliwość wyboru tematu i napisania pracy inżynierskiej przy wsparciu specjalistycznym i logistycznym przedsiębiorstwa.
Poza przedmiotami technicznymi stopniowo są wprowadzane do programu nauki także przedmioty społeczne i wybrane podstawowe, jak również ekonomiczne. Wiedza zdobywana podczas zajęć przez studentów jest wykorzystywana w zintegrowanych rozwiązaniach projektowych, opracowywanych w ramach zajęć z projektowania informatycznego i technicznego w czasie których wykonywane sa zadania projektowe o różnym stopniu złożoności. Studenci studiów inżynierskich wykonują projekt dyplomowy na semestrze 7. Studia inżynierskie kończą się publiczną prezentacją projektu dyplomowego i egzaminem końcowym.

Możliwości dalszego rozwoju absolwenta
   Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera nie zamyka dalszego rozwoju absolwenta. Zakres pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w czasie studiów, umożliwiają absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia oraz zdobycie dodatkowych certyfikowanych uprawnień umożliwiających użytkowanie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, znajdujących zastosowanie podczas zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem informatycznym.

Przyporządkowanie kierunku „Edukacja techniczno-informatyczna” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

Dyscyplina naukowa

Dziedzina nauki

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie  z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunek edukacja techniczno-informatyczna

informatyka techniczna i telekomunikacja *

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

73 %

automatyka, elektronika i elektrotechnika

22%

inżynieria materiałowa

5%

Łącznie

100%

 

*dyscyplina wiodąca

Dyscypliną wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się jest dyscyplina naukowa „informatyka techniczna i telekomunikacja” (73% efektów uczenia się).